ตารางงานแผน
id ยุทธศาสตร์ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร จำนวนเงิน ไตรมาส ปี สถานะ
7 - ชื่อทวินามจะเป็นภาษาละติน ประกอบด้วยคำศัพท์ 2 คำ คือ สกุล (genus) และ คำแสดงคุณลักษณะ (specific epithet) สาขาวิชาภาษาจีน 25100 2 2566
8 - ชื่อทวินามมักจะถูกพิมพ์ด้วยตัวเอียง เช่น Homo sapiens หากเป็นการเขียนด้วยลายมือควรขีดเส้นใต้ลงไปแทน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ 9540 4 2565