ปี
รวมปีทั้งหมด
ยุทธศาสตร์
รวมทุกยุทธศาสตร์
ไตรมาส
รวมทุกไตรมาส
สถานะ
รวมทุกสถานะ
จำนวนเงินรวม
ค้นหาข้อมูล
ตารางข้อมูล
id ยุทธศาสตร์ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร จำนวนเงิน ไตรมาส ปี สถานะ
7 3 ค่ายเยาวชนคนพัฒนา ตอนพลังเยาวชนอาสา พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์หนองสลักได สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 20000 2 2567
22 1 สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 25000 1 2567
23 1 ศึกษาดูงานและสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิชาการพัฒนาสังคมระดับประเทศ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 25000 3 2567
24 3 ประชุมวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคมแห่งปรเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 30000 2 2567
25 1 สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 2000 3 2567
26 1 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 3000 4 2567
27 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 3000 4 2567
28 1 เสริมสร้างคุณลักษณะทางวิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 34784 2 2567
29 1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 2000 2 2567
30 1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 19000 3 2567
31 4 ส่งเสริมสมรรถนะคณาจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 2000 3 2567
32 3 บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 8000 3 2567
33 4 จัดหาสิ่งสนับสนุนต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 10000 1 2567